2014 r.

Realizacje » 2014 r.

 • Serwis UPS dla klienta z branży górniczej,
 • Prace wykonawcze na oczyszczalni ścieków obejmujące:
  1. przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie promesy uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;
  2. dostawa, montaż, uruchomienie i odbiór wraz pomiarami obciążenia strony wtórnej przekładników układu pomiarowo – rozliczeniowego SN;
  3. dostawa, montaż, uruchomienie i odbiór wraz pomiarami obciążenia strony wtórnej przekładników dla generatora G1 i G2 układu pomiarowo – rozliczeniowego generacji brutto;
  4. dostawa, montaż i uruchomienie układu telemechaniki na obiekcie wraz z kompletną konfiguracją, sprawdzeniem, uruchomieniem i odbiorem;
  5. uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;
  6. opracowanie IWR (instrukcji współpracy ruchowej);
  7. wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • Projekt części elektrycznej hali maszyn,
 • Projekt i wykonanie rozbudowy rozdzielnicy 0,4 kV dla klienta z branży transportowej,
 • Projekt części elektrycznej modernizacji instalacji ogrzewania szybów wdechowych  i budynków zakładu przeróbki mechanicznej węgla dla klienta z branży górniczej,
 • Projekt i prefabrykacja szafy softstartu,
 • Projekt funkcjonalno – użytkowy  budowy nowe rozdzielni 6kV wraz z siecią zasilająca dla klienta z branży górniczej,
 • Projekt przebudowy i wymiany zabezpieczeń w polu 15kV dla spółki dystrybucyjnej,
 • Projekt rozbudowy na poziomie - 1050 m części dołowej układu centralnej klimatyzacji dla klienta z branży górniczej,
 • Projekt i nadzór nad realizacja instalacji uziemiającej budynku biurowego,
 • Pomiary i analiza parametrów pracy transformatora piecowego,
 • Projekt modernizacji rozdzielni 6kV i układu zasilania przetwornicy statycznej dla stacji prób transformatorów,
 • Inwentaryzacja i projekt elektryczny instalacji nawęglania,
 • Projekt modernizacji 40 polowej rozdzielnicy 6kV wraz instalacjami potrzeb własnych,
 • Projekt i modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV dla klienta z branży medycznej,
 • Rejestracja parametrów pracy wraz z analizą transformatora dla huty stali,
 • Projekt, wykonanie wraz z uzgodnieniami układów pomiarowych z zakładem energetycznym trzech rozdzielnic 0,4 kV,
 • Rejestracja parametrów i analiza pracy sieci SN wraz z poprawą gospodarki mocą bierną,
 • Prace montażowe części elektrycznej na wywrotnicy wagonowej i wygarniaczy kołowych w elektrociepłowni,
 • Pomiary stanu pracy transformatora 20/0,4 kV wraz analizą wyników,
 • Projekt modernizacji pola 6kV dla elektrociepłowni,
 • Nadzór nad realizacją instalacji elektrycznych IMOS dla trzech elektrociepłowni.