Realizacje

 • 2018 r.

  • Projekt i wykonanie sterowania nadążnego układu kompensacji mocy biernej. Branża wydobywcza.
  • Przebudowa głównej rozdzielni zasilającej wraz z wymianą aparatury obwodów pierwotnych. Branża przetwórcza.
  • Projekty wykonawcze wraz dokumentacją powykonawczą dla modernizacji rozdzielni 15kV dla trzech RPZ 110/15kV.
   Zakład Energetyczny.
  • Modernizacja rozdzielni 15kV w zakresie oszynowania i wymiany aparatury obwodów pierwotnych. Zakład Energetyczny.
  • Projekt instalacji 0,4kV i AKPiA. Branża metalurgiczna.
  • Rejestracja parametrów sieci zasilającej, dobór baterii kondensatorów, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej. Branża transportowa.
  • Projekt i wykonanie modernizacji układu automatyki SZR. Branża telekomunikacyjna.
  • Montaż instalacji słaboprądowych sprężarkowni. Energetyka Zawodowa.
  • Rejestracja parametrów sieci elektrycznej. Laboratorium badawcze.
 • 2017 r.

  • Projekt wykonawczy rozdzielni. Branża produkcyjna.
  • Projekty Budowlane i Wykonawcze układu zasilania i wyprowadzenia mocy elektrowni wiatrowej.
  • Dokumentacja powykonawcza modernizacji trzech GPZ. Zakład Energetyczny.
  • Projekt zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Branża Produkcyjna.
  • Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy zasilania kopalni węgla kamiennego. Branża wydobywcza.
  • Montaż i przygotowanie do odbioru rozdzielni SN. Zakład Energetyczny.
  • Projekty Wykonawcze i nadzór nad realizacją modernizacji zakładu przeróbki mechanicznej Węgla. W zakresie SN, nn.
   Branża wydobywcza.
  • Rozbudowa i przygotowanie do odbioru rozdzielni SN. Zakład Energetyczny.
  • Rejestracja parametrów sieci wraz z analizą wyników i doborem układu kompensacji mocy biernej. Branża transportowa.
  • Wykonanie retrofitu wyłącznika SN. Projekt, dokumentacja powykonawcza, uruchomienie. Elektrociepłownia.
  • Prefabrykacja i montaż rozdzielni nn wraz trasami kablowymi. Branża produkcyjna.
  • Montaż rozdzielnicy SN wraz z przygotowaniem do rozruchu. Branża produkcyjna.
 • 2016 r.

  • Rejestracja parametrów sieci zasilającej wraz analizą wyników. Branża produkcyjna.
  • Projekt, montaż, uruchomienie układu automatyki SZR w oparciu o agregat prądotwórczy. Branża telekomunikacyjna.
  • Projekt i wykonanie przebudowy zasilania związanej ze zwiększeniem mocy zasilania. Branża telekomunikacyjna.
  • Projekt Budowlano-Wykonawczy waz z uzyskaniem pozwolenia na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej.
   Zakład Energetyczny.
  • Projekt Wykonawczy, nadzór nad realizacją, dokumentacja powykonawcza układu filtrów wyładowań niezupełnych
   w laboratorium badawczym. Branża produkcyjna.
  • Analiza warunków zwarciowych sieci elektroenergetycznej. Biuro projektowe.
  • Nadzór inwestorski w branży elektrycznej. Górnictwo węglowe.
  • Montaż rozdzielnicy SN wraz z przygotowaniem do rozruchu. Branża produkcyjna.
  • Modernizacja rozdzielnic 0,4kV i układów automatyki na terenie oczyszczalni ścieków.
  • Rejestracja parametrów sieci wraz z analizą wyników. Branża transportowa.
  • Badanie eksploatacyjne stacji transformatorowej. Logistyka.
  • Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy zasilania laboratorium badawczego. Branża lotnicza.
  • Nadzór nad realizacją modernizacji układu zasilania pompowni wody przemysłowej. Branża produkcyjna.
  • Dokumentacja powykonawcza modernizowanej instalacji nawęglania elektrociepłowni.
 • 2015 r.

  • Prefabrykacja szafy sterowania i zabezpieczeń baterii kondensatorów 60kV, 70 MVAr.
   Konfiguracja zabezpieczeń, szkolenie personelu obsługi.
  • Rejestracja parametrów siei i analiza zarejestrowanych parametrów obiektu komunikacyjnego.
  • Projekt oświetlenia dla obiektu z branży medycznej.
  • Projekt i nadzór nad wykonaniem instalacji niskonapięciowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.
  • Projekt szaf konfiguracji pracy transformatorów jednofazowych 12kV.
  • Projekt oświetlenia obiektów instalacji odsiarczania spalin dla trzech elektrociepłowni.
  • Inwentaryzacja instalacji uziemiającej i wyrównania potencjałów dla obiektu medycznego.
  • Rejestracja parametrów sieci i analiza zarejestrowanych parametrów dla klienta z branży transportowej.
  • Projekt wykonawczy rozdzielnic 0,4kV dla elektrociepłowni.
  • Projekt techniczny instalacji 0,4 kV i słaboprądowych systemu łączności dla klienta z branży górniczej.
  • Projekt wykonawczy tras kablowych 6kV dla elektrociepłowni.
  • Projekt wykonawczy modernizacji rozdzielnic 0,4 kV dla klienta komunalnego.
  • Projekt modernizacji rozdzielnic 0,4 kV dla jednostki naukowo-badawczej.
  • Projekt i wykonanie układu zasilania rezerwowego w oparciu o agregat prądotwórczy dla klienta z branży transportowej.
  • Projekt, wykonanie i uruchomienie rozdzielnicy 0,4 kV zasilania rezerwowego dla klienta z branży telekomunikacyjnej.
  • Projekt, wykonanie, montaż i uruchomienie rozdzielnicy 0,5 kV dla klienta z branży górniczej.
 • 2014 r.

  • Serwis UPS dla klienta z branży górniczej,
  • Prace wykonawcze na oczyszczalni ścieków obejmujące:
   1. przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie promesy uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;
   2. dostawa, montaż, uruchomienie i odbiór wraz pomiarami obciążenia strony wtórnej przekładników układu pomiarowo – rozliczeniowego SN;
   3. dostawa, montaż, uruchomienie i odbiór wraz pomiarami obciążenia strony wtórnej przekładników dla generatora G1 i G2 układu pomiarowo – rozliczeniowego generacji brutto;
   4. dostawa, montaż i uruchomienie układu telemechaniki na obiekcie wraz z kompletną konfiguracją, sprawdzeniem, uruchomieniem i odbiorem;
   5. uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;
   6. opracowanie IWR (instrukcji współpracy ruchowej);
   7. wykonanie dokumentacji powykonawczej.
  • Projekt części elektrycznej hali maszyn,
  • Projekt i wykonanie rozbudowy rozdzielnicy 0,4 kV dla klienta z branży transportowej,
  • Projekt części elektrycznej modernizacji instalacji ogrzewania szybów wdechowych  i budynków zakładu przeróbki mechanicznej węgla dla klienta z branży górniczej,
  • Projekt i prefabrykacja szafy softstartu,
  • Projekt funkcjonalno – użytkowy  budowy nowe rozdzielni 6kV wraz z siecią zasilająca dla klienta z branży górniczej,
  • Projekt przebudowy i wymiany zabezpieczeń w polu 15kV dla spółki dystrybucyjnej,
  • Projekt rozbudowy na poziomie - 1050 m części dołowej układu centralnej klimatyzacji dla klienta z branży górniczej,
  • Projekt i nadzór nad realizacja instalacji uziemiającej budynku biurowego,
  • Pomiary i analiza parametrów pracy transformatora piecowego,
  • Projekt modernizacji rozdzielni 6kV i układu zasilania przetwornicy statycznej dla stacji prób transformatorów,
  • Inwentaryzacja i projekt elektryczny instalacji nawęglania,
  • Projekt modernizacji 40 polowej rozdzielnicy 6kV wraz instalacjami potrzeb własnych,
  • Projekt i modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV dla klienta z branży medycznej,
  • Rejestracja parametrów pracy wraz z analizą transformatora dla huty stali,
  • Projekt, wykonanie wraz z uzgodnieniami układów pomiarowych z zakładem energetycznym trzech rozdzielnic 0,4 kV,
  • Rejestracja parametrów i analiza pracy sieci SN wraz z poprawą gospodarki mocą bierną,
  • Prace montażowe części elektrycznej na wywrotnicy wagonowej i wygarniaczy kołowych w elektrociepłowni,
  • Pomiary stanu pracy transformatora 20/0,4 kV wraz analizą wyników,
  • Projekt modernizacji pola 6kV dla elektrociepłowni,
  • Nadzór nad realizacją instalacji elektrycznych IMOS dla trzech elektrociepłowni.
 • 2013 r.

  • Opracowanie wytycznych projektowych dla dwóch rozdzielni 30kV dla klienta z branży hutniczej.
  • Projekt wykonawczy agregatu prądotwórczego oraz rozdzielni głównej wraz z bilansem mocy dla obiektu klienta z branży telekomunikacyjnej.
  • Dobór zabezpieczeń i automatyki EAZ, telemechaniki w ramach projektu skojarzonego źródła energii dla elektrociepłowni.
  • Projekt wykonawczy dla montażu i uruchomienia 6 szt. wyłączników w polach rozdzielni 110kV dla dystrybutora energii.
  • Projekt modernizacji pól SN dla trzech stacji GPZ dla dystrybutora energii.
  • Prace montażowe rozdzielnicy SN dla dystrybutora energii.
  • Pomiary i analiza profilu poboru energii dla klienta z branży transportowej.
  • Projekt, prefabrykacja i uruchomienie szaf softstartów 0,4 kV.
  • Projekt, wykonanie i uruchomienie układu automatyki SZR dla klienta z branży telekomunikacyjnej.
  • Projekt koncepcyjny modernizacji stacji wentylatorów dla klienta z branży górniczej.
  • Pomiary i analiza profilu poboru energii dla klienta z branży górniczej.
  • Projekt, prefabrykacja i uruchomienie szaf softstartów 0,4 kV zasilających pompy.
  • Projekt i nadzór autorski modernizacji GPZ w zakresie SN dla spółki dystrybucyjnej.
  • Projekt instalacji oświetleniowej na trzech obiektach instalacji odsiarczania.
 • 2012 r.

  • Wykonanie projektu technicznego modernizacji rozdzielni 110kV - zabudowa układu zabezpieczenia szyn i rezerwy lokalnej.
  • Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielni niskiego napięcia dla pompowni wody przemysłowej.
  • Modernizacja trzech GPZ w zakresie wymiany aparatów obwodów pierwotnych i wtórnych.
  • Wykonanie projektu technicznego modernizacji pól liniowych 110kV w stacji 220/110kV.
  • Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych, udział w uruchomieniu w ramach modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/6kV.