2020

 • Pełnienie 24 godzinnego dyżuru w zakresie części elektrycznej dla pozablokowych gospodarek na budowie bloku energetycznego. Energetyka zawodowa.
 • Prace serwisowe w zakresie części elektrycznej dla pozablokowych gospodarek na budowie bloku energetycznego. Energetyka zawodowa.
 • Opracowanie dokumentacji odbiorowej wraz z procedurą badania zużycia energii elektrycznej dla sprężarek (4x 600kW) i urządzeń pomocniczych. Energetyka zawodowa.
 • Montaż 8 polowej rozdzielnicy 6kV typu D12 prod. Elektrobudowa SA. Branża komunikacyjna.
 • Serwis i konserwacja baterii kondensatorów. Branża medyczna.
 • Prace elektroinstalacyjne związane z montażem rozdzielnicy 400V i instalacji zasilającej dwóch osadzarek. Branża wydobywcza.
 • Projekt wymiany transformatora dla ośrodka telewizyjnego.
 • Montaż baterii indukcyjnej. Branża medyczna.
 • Montaż 24 polowej rozdzielnicy 6kV typu PREM14-SM prod. Elektrobudowa SA. Energetyka zawodowa.
 • Wykonanie retrofitu członów ruchomych 7 polowej rozdzielnicy 6kV typu RD1 w oparciu o wyłączniki EVOLIS. Branża metalurgiczna.
 • Prace elektromontażowe, mechaniczne i serwisowe pras hydraulicznych. Branża motoryzacyjna.
 • Identyfikacja wizualna i opis graficzny instalacji elektrycznej budynku biurowego. Branża wydobywcza.
 • Projekt i wykonanie modernizacji pola rozdzielnicy 6kV w zakresie obwodów wtórnych i wymiany wyłącznika. Branża wytwórcza.
 • Prace elektromontażowe wraz z opracowaniem projektu i prefabrykacji rozdzielnicy 400V.
 • Prace budowlane i elektromontażowe sterowni ruchu. Branża komunikacyjna.
 • Prefabrykacja rozdzielnic 0,4kV z materiału własnego jak i powierzonego.
 • Prefabrykacja skrzynek obwodów sterowniczych rozdzielnic SN z materiału własnego jak i powierzonego.
 • Serwis i pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów.
 • Montaż baterii kondensatorów.

2019

 • Pełnienie 24 godzinnego dyżuru w zakresie części elektrycznej dla pozablokowych gospodarek na budowie bloku energetycznego. Energetyka zawodowa.
 • Prace serwisowe w zakresie części elektrycznej dla pozablokowych gospodarek na budowie bloku energetycznego. Energetyka zawodowa.
 • Projekt wykonawczy rozdzielnicy 0,4 kV 2500A w oparciu o system XEnergy prod. EATON
 • Prace montażowe przy 2 polach rozdzielnicy 6 kV typu GIPO. Branża górnicza
 • Montaż 10 kpl. głowic kablowych 20 kV. Branża produkcyjna
 • Projekt i wykonanie modernizacji rozdzielnicy 0,4 V .Energetyka zawodowa
 • Projekt modernizacji pomieszczeń sanitarnych dla ośrodka telewizyjnego
 • Projekt budowlany i wykonawczy w branżach elektrycznej i AKPiA instalacji ochrony środowiska. Branża chemiczna
 • Prace serwisowe i konserwacyjne instalacji odgromowej. Budynek biurowy
 • Modernizacja podstacji trakcyjnej w zakresie prądu stałego i przemiennego. Branża transportowa
 • Modernizacja instalacji odgromowej. Budynek biurowy
 • Prace elektromontażowe związane z wymianą aparatury obwodów okrężnych pól rozdzielnicy 15kV typu „GIPO”
 • Montaż 12 polowej rozdzielnicy 15kV prod. Elektrometal-Energetyka
 • Projekt wykonawczy w branżach elektrycznej i AKPiA instalacji ochrony środowiska. Branża chemiczna
 • Wymiana sygnalizacji akustyczno-optycznej nastawni sieciowej. Inwentaryzacja, projekt i wykonanie. Energetyka Zawodowa
 • Inwentaryzacja części budowlanej i elektrycznej budynku biurowego. Branża wydobywcza.
 • Pomiary i ocena stanu technicznego budynku biurowego. Branża wydobywcza
 • Projekt i wykonanie modernizacji pola rozdzielnicy 6kV w zakresie obwodów wtórnych i wymiany wyłącznika.
 • Projekt wykonawczy przemysłowej sieci teleinformatycznej hali produkcyjnej. Przemysł hutniczy.
 • Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej klimatyzację budynku biurowego. Branża wydobywcza.
 • Prefabrykacja rozdzielnic 0,4kV z materiału własnego jak i powierzonego.
 • Montaż układu zasilania składającego się z 2 szt. transformatorów o mocy3150 kVA, mostów szynowych 5000A, rozdzielnicy 0,4 kV 5000A.

2018

 • Projekt i wykonanie sterowania nadążnego układu kompensacji mocy biernej. Branża wydobywcza.
 • Przebudowa głównej rozdzielni zasilającej wraz z wymianą aparatury obwodów pierwotnych. Branża przetwórcza.
 • Projekty wykonawcze wraz dokumentacją powykonawczą dla modernizacji rozdzielni 15kV dla trzech RPZ 110/15kV. Zakład Energetyczny.
 • Modernizacja rozdzielni 15kV w zakresie oszynowania i wymiany aparatury obwodów pierwotnych. Zakład Energetyczny.
 • Projekt instalacji 0,4kV i AKPiA. Branża metalurgiczna.
 • Rejestracja parametrów sieci zasilającej, dobór baterii kondensatorów, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej. Branża transportowa.
 • Projekt i wykonanie modernizacji układu automatyki SZR. Branża telekomunikacyjna.
 • Montaż instalacji słaboprądowych sprężarkowni. Energetyka Zawodowa.
 • Rejestracja parametrów sieci elektrycznej. Laboratorium badawcze.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej 6 obiektów w zakresie "Montaż wyłączników w polach rozdzielni 110kV". Zakład energetyczny.
 • Wymiana rozdzielnic 0,4 kV zasilających obiekt telekomunikacyjny. Projekt wykonawczy, prefabrykacja rozdzielnic, prace elektromontażowe.
 • Prace elektromontażowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego Rozbudowy Instalacji Odzysku Odpadów Cynkonośnych (Branża metalurgiczna) w zakresie dotyczącym:
  • montażu i podłączania aparatury i urządzeń elektrycznych,
  • sprawdzania i badania instalacji wraz z protokołami pomiarowymi,
  • układania kabli i przewodów,
  • montażu tras kablowych (prace na wysokości),
  • montażu instalacji oświetlenia,
  • montażu instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych.
 • Modernizacja układu kompensacji mocy biernej. Branża medyczna.
 • Modernizacja rozdzielni technologicznej 0,4 kV. Branża metalurgiczna.
 • Modernizacja układu zasilania w zakresie projektu wykonawczego i wymiany rozdzielnic 0,4 kV i 0,5 kV. Branża energetyczna.
 • Pełnienie 24 godzinnego dyżuru w zakresie części elektrycznej dla pozablokowych gospodarek na budowie bloku energetycznego. Energetyka zawodowa.

2017

 • Projekt wykonawczy rozdzielni. Branża produkcyjna.
 • Projekty Budowlane i Wykonawcze układu zasilania i wyprowadzenia mocy elektrowni wiatrowej.
 • Dokumentacja powykonawcza modernizacji trzech GPZ. Zakład Energetyczny.
 • Projekt zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Branża Produkcyjna.
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy zasilania kopalni węgla kamiennego. Branża wydobywcza.
 • Montaż i przygotowanie do odbioru rozdzielni SN. Zakład Energetyczny.
 • Projekty Wykonawcze i nadzór nad realizacją modernizacji zakładu przeróbki mechanicznej Węgla. W zakresie SN, nn. Branża wydobywcza.
 • Rozbudowa i przygotowanie do odbioru rozdzielni SN. Zakład Energetyczny.
 • Rejestracja parametrów sieci wraz z analizą wyników i doborem układu kompensacji mocy biernej. Branża transportowa.
 • Wykonanie retrofitu wyłącznika SN. Projekt, dokumentacja powykonawcza, uruchomienie. Elektrociepłownia.
 • Prefabrykacja i montaż rozdzielni nn wraz trasami kablowymi. Branża produkcyjna.
 • Montaż rozdzielnicy SN wraz z przygotowaniem do rozruchu. Branża produkcyjna.

2016

 • Rejestracja parametrów sieci zasilającej wraz analizą wyników. Branża produkcyjna.
 • Projekt, montaż, uruchomienie układu automatyki SZR w oparciu o agregat prądotwórczy. Branża telekomunikacyjna.
 • Projekt i wykonanie przebudowy zasilania związanej ze zwiększeniem mocy zasilania. Branża telekomunikacyjna.
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy waz z uzyskaniem pozwolenia na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej. Zakład Energetyczny.
 • Projekt Wykonawczy, nadzór nad realizacją, dokumentacja powykonawcza układu filtrów wyładowań niezupełnych w laboratorium badawczym. Branża produkcyjna.
 • Analiza warunków zwarciowych sieci elektroenergetycznej. Biuro projektowe.
 • Nadzór inwestorski w branży elektrycznej. Górnictwo węglowe.
 • Montaż rozdzielnicy SN wraz z przygotowaniem do rozruchu. Branża produkcyjna.
 • Modernizacja rozdzielnic 0,4kV i układów automatyki na terenie oczyszczalni ścieków.
 • Rejestracja parametrów sieci wraz z analizą wyników. Branża transportowa.
 • Badanie eksploatacyjne stacji transformatorowej. Logistyka.
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy zasilania laboratorium badawczego. Branża lotnicza.
 • Nadzór nad realizacją modernizacji układu zasilania pompowni wody przemysłowej. Branża produkcyjna.
 • Dokumentacja powykonawcza modernizowanej instalacji nawęglania elektrociepłowni.

2015

 • Prefabrykacja szafy sterowania i zabezpieczeń baterii kondensatorów 60kV, 70 MVAr. Konfiguracja zabezpieczeń, szkolenie personelu obsługi.
 • Rejestracja parametrów siei i analiza zarejestrowanych parametrów obiektu komunikacyjnego.
 • Projekt oświetlenia dla obiektu z branży medycznej.
 • Projekt i nadzór nad wykonaniem instalacji niskonapięciowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.
 • Projekt szaf konfiguracji pracy transformatorów jednofazowych 12kV.
 • Projekt oświetlenia obiektów instalacji odsiarczania spalin dla trzech elektrociepłowni.
 • Inwentaryzacja instalacji uziemiającej i wyrównania potencjałów dla obiektu medycznego.
 • Rejestracja parametrów sieci i analiza zarejestrowanych parametrów dla klienta z branży transportowej.
 • Projekt wykonawczy rozdzielnic 0,4kV dla elektrociepłowni.
 • Projekt techniczny instalacji 0,4 kV i słaboprądowych systemu łączności dla klienta z branży górniczej.
 • Projekt wykonawczy tras kablowych 6kV dla elektrociepłowni.
 • Projekt wykonawczy modernizacji rozdzielnic 0,4 kV dla klienta komunalnego.
 • Projekt modernizacji rozdzielnic 0,4 kV dla jednostki naukowo-badawczej.
 • Projekt i wykonanie układu zasilania rezerwowego w oparciu o agregat prądotwórczy dla klienta z branży transportowej.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie rozdzielnicy 0,4 kV zasilania rezerwowego dla klienta z branży telekomunikacyjnej.
 • Projekt, wykonanie, montaż i uruchomienie rozdzielnicy 0,5 kV dla klienta z branży górniczej.

2014

 • Serwis UPS dla klienta z branży górniczej,
 • Prace wykonawcze na oczyszczalni ścieków obejmujące:
  • przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie promesy uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;
  • dostawa, montaż, uruchomienie i odbiór wraz pomiarami obciążenia strony wtórnej przekładników układu pomiarowo – rozliczeniowego SN;
  • dostawa, montaż, uruchomienie i odbiór wraz pomiarami obciążenia strony wtórnej przekładników dla generatora G1 i G2 układu pomiarowo – rozliczeniowego generacji brutto;
  • dostawa, montaż i uruchomienie układu telemechaniki na obiekcie wraz z kompletną konfiguracją, sprawdzeniem, uruchomieniem i odbiorem;
  • uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;
  • opracowanie IWR (instrukcji współpracy ruchowej);
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • Projekt części elektrycznej hali maszyn,
 • Projekt i wykonanie rozbudowy rozdzielnicy 0,4 kV dla klienta z branży transportowej,
 • Projekt części elektrycznej modernizacji instalacji ogrzewania szybów wdechowych i budynków zakładu przeróbki mechanicznej węgla dla klienta z branży górniczej,
 • Projekt i prefabrykacja szafy softstartu,
 • Projekt funkcjonalno – użytkowy budowy nowe rozdzielni 6kV wraz z siecią zasilająca dla klienta z branży górniczej,
 • Projekt przebudowy i wymiany zabezpieczeń w polu 15kV dla spółki dystrybucyjnej,
 • Projekt rozbudowy na poziomie - 1050 m części dołowej układu centralnej klimatyzacji dla klienta z branży górniczej,
 • Projekt i nadzór nad realizacja instalacji uziemiającej budynku biurowego,
 • Pomiary i analiza parametrów pracy transformatora piecowego,
 • Projekt modernizacji rozdzielni 6kV i układu zasilania przetwornicy statycznej dla stacji prób transformatorów,
 • Inwentaryzacja i projekt elektryczny instalacji nawęglania,
 • Projekt modernizacji 40 polowej rozdzielnicy 6kV wraz instalacjami potrzeb własnych,
 • Projekt i modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV dla klienta z branży medycznej,
 • Rejestracja parametrów pracy wraz z analizą transformatora dla huty stali,
 • Projekt, wykonanie wraz z uzgodnieniami układów pomiarowych z zakładem energetycznym trzech rozdzielnic 0,4 kV,
 • Rejestracja parametrów i analiza pracy sieci SN wraz z poprawą gospodarki mocą bierną,
 • Prace montażowe części elektrycznej na wywrotnicy wagonowej i wygarniaczy kołowych w elektrociepłowni,
 • Pomiary stanu pracy transformatora 20/0,4 kV wraz analizą wyników,
 • Projekt modernizacji pola 6kV dla elektrociepłowni,
 • Nadzór nad realizacją instalacji elektrycznych IMOS dla trzech elektrociepłowni.

2013

 • Opracowanie wytycznych projektowych dla dwóch rozdzielni 30kV dla klienta z branży hutniczej.
 • Projekt wykonawczy agregatu prądotwórczego oraz rozdzielni głównej wraz z bilansem mocy dla obiektu klienta z branży telekomunikacyjnej.
 • Dobór zabezpieczeń i automatyki EAZ, telemechaniki w ramach projektu skojarzonego źródła energii dla elektrociepłowni.
 • Projekt wykonawczy dla montażu i uruchomienia 6 szt. wyłączników w polach rozdzielni 110kV dla dystrybutora energii.
 • Projekt modernizacji pól SN dla trzech stacji GPZ dla dystrybutora energii.
 • Prace montażowe rozdzielnicy SN dla dystrybutora energii.
 • Pomiary i analiza profilu poboru energii dla klienta z branży transportowej.
 • Projekt, prefabrykacja i uruchomienie szaf softstartów 0,4 kV.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie układu automatyki SZR dla klienta z branży telekomunikacyjnej.
 • Projekt koncepcyjny modernizacji stacji wentylatorów dla klienta z branży górniczej.
 • Pomiary i analiza profilu poboru energii dla klienta z branży górniczej.
 • Projekt, prefabrykacja i uruchomienie szaf softstartów 0,4 kV zasilających pompy.
 • Projekt i nadzór autorski modernizacji GPZ w zakresie SN dla spółki dystrybucyjnej.
 • Projekt instalacji oświetleniowej na trzech obiektach instalacji odsiarczania.

2012

 • Wykonanie projektu technicznego modernizacji rozdzielni 110kV - zabudowa układu zabezpieczenia szyn i rezerwy lokalnej.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielni niskiego napięcia dla pompowni wody przemysłowej.
 • Modernizacja trzech GPZ w zakresie wymiany aparatów obwodów pierwotnych i wtórnych.
 • Wykonanie projektu technicznego modernizacji pól liniowych 110kV w stacji 220/110kV.
 • Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych, udział w uruchomieniu w ramach modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/6kV.